Képzések

Tájékoztató leendő nevelőszülőknek 

„Az évek alatt már sokan megkérdezték tőlem, hogy miért is lettem nevelőszülő? Hogyan tudom más gyerekét nevelni és szeretni. Igen, tudom, és nagyon haragszom, ezért mikor ilyet mondanak. A világon a legszebb hivatás, a legfelelősségteljesebb, legtudatosabb tevékenység.
Ezt már az évek alatt szerzett tapasztalat mondatja velem. A gyermekvédelmi gondoskodásban élőkkel való foglalkozás nagyfokú empátiát és szociális érzékenységet, probléma megoldási készséget, nyitottságot, szeretetteljes odafordulást igényel. A gyerekek nagyon sok szeretetet tudnak adni és nem csak elvenni.”


( P.K. nevelőszülő )

Kedves Leendő Nevelőszülők!

Őszintén
örülünk, hogy megragadta figyelmét a bajba jutott gyermekek sorsa. Az, hogy a
kapcsolatot velünk felvette bizonyítja, hogy a probléma megoldása iránt is
érdeklődik. Sok hasonlóan gondolkodó emberre volna szükségünk.

Szakértői
team nevében üdvözöljük, azokat az érdeklődőket, leendő nevelőszülőket, akik
információs csomagunkat olvassák. Reméljük, tájékoztatónkat végig olvasva
megérlelődik Önökben az elhatározás, hogy nevelőszülőként, szeretnének velünk
együtt dolgozni.

Előzmények

A Nevelőszülői Hálózat működtetésének szükségességét
a Budapest, XX. kerületében gyermekvédelemben és a szociális ellátás területén
dolgozó munkatársak saját munkájuk során tapasztalták. A Keresztény Advent
Közösség és a Hazafelé Közhasznú Alapítvány közös összefogásával, valamint a
Reménység Alapítvány anyagi, erkölcsi, szakmai támogatásával jött létre a
“Hazafelé” Nevelőszülői Hálózat.

2012-ben
a törvényi változások miatt a Keresztény Advent Közösség az „anyaegyháznak” a Hetednapi Adventista Egyháznak a Hazafelé
Nevelőszülői Hálózat fenntartását és működtetését átadta.

A Hazafelé
Nevelőszülői Hálózat
2002. október 1-vel kapta meg működési engedélyét. Az első gyermekek
kihelyezésére 2002. decemberében került sor, azóta folyamatosan érkeznek a
gyermekek a nevelőcsaládokhoz. Jelenleg 70 nevelőcsaládunk van, akik 171
gyermek ellátására képesek. Az igényeknek megfelelően további nevelőcsaládokat
keresünk.

Ki lehet
nevelőszülő?

A nevelőszülői jogviszonyt a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény és a Hazafelé Nevelőszülői
Hálózat szakmai programja szabályozza, melyek szerint:

 • 24. életévét betöltötte,
 • büntetlen előéletű,
 • nem áll cselekvőképességet érintő
  gondnokság és támogatott döntéshozatal hatálya alatt,
 • a gondozásába helyezett gyermeknél legalább
  18, de legfeljebb 50 évvel idősebb (mely kitételtől a nevelőszülői
  foglalkoztatási jogviszony egyes kérdéseit szabályozó kormányrendeletben
  foglaltak szerint – a gyermek érdekében el lehet térni),
 • személyisége, egészségi állapota és
  körülményei alapján alkalmas a nála elhelyezett gyermek kiegyensúlyozott
  fejlődésének biztosítására és a családjába történő visszakerülésének vagy
  örökbefogadásának támogatására, valamint a gyermek, fiatal felnőtt életkori
  szükségleteiből adódó feladatoknak az ellátására,
 •  a
  képesítési előírások körében
 • a) az Országos Képzési Jegyzékben szereplő nevelőszülő
  szakképesítéssel rendelkezik, vagy

b) az
Országos Képzési Jegyzékben szereplő nevelőszülő szakképesítés „Befogadott
gyermek ellátásának alapfeladatai” követelménymodul záróvizsgáját sikeresen
letette, vagy a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők
képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti
tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló miniszteri rendeletben meghatározott
nevelőszülői tanfolyamot eredményesen elvégezte és mindkét esetben vállalja,
hogy a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya keretében a gondozásába kerülő első gyermek, fiatal felnőtt elhelyezésétől
számított két éven belül

1. az
Országos Képzési Jegyzékben szereplő nevelőszülő szakképesítést megszerzi, vagy

2. a
helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének
szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti
tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló miniszteri rendeletben
meghatározott, a nevelőszülők számára szervezett központi oktatási programot eredményesen elvégzi.

 • nem állhat fenn vele szemben a Gyvt. 11/A
  § (8) bekezdés b) pontja szerinti kizáró okok egyike sem,
 • A nevelőszülővel egy háztartásban élő
  családtagjainak egészségi állapota, személyisége lehetővé teszi a nevelőszülői
  feladatok vállalását.
 • Állandó lakóhellyel rendelkezzen az ország
  bármely területén.
 • Lakáskörülményei alkalmasak legyenek a
  nevelőszülői feladatok ellátására: a gondozott gyermek számára száraz, világos,
  jól fűthető, mindennapi életvitelhez szükséges bútorzattal berendezett szobában
  tudjon elhelyezést biztosítani, a szülőktől elkülönítve, gyermekenként minimum
  6 nm önálló élettér biztosításával.
 • A képzésbe csak olyan jelentkezők
  javasolhatók, akik a törvény által előírt alapvető személyi és tárgyi
  feltételekkel, biztonságos anyagi háttérrel, saját jövedelemmel rendelkeznek. A
  fenti feltételek teljesülését a hálózat vezetője/helyettese személyes látogatás
  alkalmával környezettanulmány formájában rögzíti. A környezettanulmány
  készítésekor csak az adott helyzet értékelhető, jövőbeli ígéretek nem
  képezhetik a nevelőszülő képzésbe lépés alapjait.
 • A leendő nevelőszülők pszichológiai
  vizsgálaton vesznek részt és a pszichológus a nevelőszülői feladatok végzésére
  alkalmasnak kell minősítse.

A veszélyeztetett gyermekek ellátásához,
gondozásához különleges felkészültségre van szükség. Mindenkinek, aki e
feladatra vállalkozik képesítést kell
szereznie és hatóság által engedélyeztetni kell a tevékenységét.
Lehet,
hogy ez riasztóan hangzik, de a szakértői team mindenben az Ön segítségére
lesz.

Azoknak a jelentkezőknek, akik az Országos Képzési Jegyzékben szereplő nevelőszülő
szakképesítéssel nem rendelkeznek, a hálózat által szervezett 29/2003 (V.20.) ESZCSM
rendelete szerinti képzésen kell részt
vennie.
A képzés két részből áll, a 28 órás döntés előkészítő programból –
melynek ideje alatt a leendő nevelőszülők eldönthetik, hogy tudják-e vállalni a
nevelőszülői feladatokat – másrészt a 32 órás nevelőszülői tanfolyamból, mely
jogi, pedagógiai, egészségügyi és szociális ismereteket ad. A képzést a XX.
kerületben szervezzük.

A képzést eredményesen elvégzett jelentkezők, a fent
felsorolt dokumentumok becsatolása után a Pest Megyei Kormányhivataltól névre
és lakásra szóló működési engedélyt kapnak. Az első gyermek kihelyezése a
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatok javaslatára az illetékes Gyámhivatal
határozata alapján történik.

A nevelőszülő feladatai

A befogadó szülők a helyi gyermekvédelmi rendszer
tagjai, munkájuk ugyanolyan fontos, mint az egyéb szakembereké. Ők azáltal
védelmezik a gyerekeket, hogy biztonságos és egészséges környezetet biztosítanak,
feltétel nélküli pozitív támogatással. A gyermekeket gondozzák, nevelik,
erősítik önbizalmukat, fejlesztik önértékelésüket, támogatják őket kulturális
és vallási identitásukban. A befogadó szülők erősítik a családokat is hiszen
támogatják a gyermekek és a vérszerinti család közötti kapcsolat tartást,
elősegítik a tartós gondozás szervezését, amely vagy a gyerek vérszerinti
családjába történő visszahelyezéshez vezet, vagy más egész életen át tartó
biztonságos és gondoskodó kapcsolathoz.

A befogadó
szülők szerepe, kötelességei, kompetenciái
, amelyek segítenek a célok megvalósításában:

 • A nevelőszülő saját háztartásában gondoskodik a gyermek teljes körű
  ellátásáról. (Étkezés, ruházat, mentálhigiénés és egészségügyi ellátása,
  gondozása, nevelése, lakhatása.)
 • A nevelőszülő azokat a gyermekeket látja el, akik saját családjukban
  átmenetileg, vagy hosszabb távon ellátatlanok lennének.
 • A saját gyermeket is beleértve – legfeljebb 6 gyermek ellátásáról
  gondoskodhat.
 • A nevelőszülőt a nála elhelyezett gyermekekért díjazás illeti meg, a
  díjazás mértékét a Gyermekek Védelméről szóló törvény szabályozza.

Nevelőszülő
díjazása (2018-ban):

(öregségi
nyugdíjminimum: 28.500 Ft/hó)

A nevelőszülőt arra az
időszakra, amíg a gyermeket a saját háztartásában neveli, nevelési díj valamint
ellátmány illeti meg.

Nevelési díj: (gyermekenként: öregségi
nyugdíjminimum 120%-a)        34.200 Ft / hó

Különleges
szükségletű gyermek esetén az öregségi nyugdíj minimum 140 %-a, speciális
szükségletű gyermek esetén 150 %-a.

Ellátmány: (gyermekenként az éves
nevelési díj 25 %-a)           8.550 Ft / hó

Összes juttatás:                                         42.750 Ft / hó / gyermek

Ezen összegeket, valamint a gyermek után
járó családi pótlékot, amit a nevelőszülő igényel meg, a gyermek megfelelő
ellátására kell fordítani.

Nevelőszülő
munkabére (2019-ben):

(minimálbér:149.000 Ft/hó)

A
nevelőszülőt tevékenységéért a foglalkoztatási jogviszony fennállásának
időtartama alatt díjazás illeti meg. A nevelőszülő díjazása az alapdíjból, a
kiegészítődíjból és a többletdíjból áll.

Alapdíj (minimálbér 30%-a)                                              44.700 Ft/hó

Gyermekenként:

Kiegészítő díj (minimálbér 20 %-a)                                 29.800 Ft/hó

Többletdíj: (minimálbér 5 %-a)                                         7.450 Ft/hó

A
nevelőszülőt kizárólag az alapdíj illeti meg a gyermek, fiatal felnőtt
kollégiumi, diákotthoni elhelyezésének időtartamára.

Budapest 2019. január 7.

Ócsai Tamás
elnök nevében eljáró

Fábián Antal
Hazafelé Nevelőszülői Hálózat
szakmai vezető