Képzések és juttatások

Tájékoztató leendő nevelőszülőknek 

„Az évek alatt már sokan megkérdezték tőlem, hogy miért is lettem nevelőszülő? Hogyan tudom más gyerekét nevelni és szeretni. Igen, tudom, és nagyon haragszom, ezért mikor ilyet mondanak. A világon a legszebb hivatás, a legfelelősségteljesebb, legtudatosabb tevékenység.
Ezt már az évek alatt szerzett tapasztalat mondatja velem. A gyermekvédelmi gondoskodásban élőkkel való foglalkozás nagyfokú empátiát és szociális érzékenységet, probléma megoldási készséget, nyitottságot, szeretetteljes odafordulást igényel. A gyerekek nagyon sok szeretetet tudnak adni és nem csak elvenni.”


( P.K. nevelőszülő )

Kedves Leendő Nevelőszülők!

Őszintén örülünk, hogy megragadta figyelmét a bajba jutott gyermekek sorsa. Az, hogy a kapcsolatot velünk felvette bizonyítja, hogy a probléma megoldása iránt is érdeklődik. Sok hasonlóan gondolkodó emberre volna szükségünk.

Szakértői team nevében üdvözöljük, azokat az érdeklődőket, leendő nevelőszülőket, akik információs csomagunkat olvassák. Reméljük, tájékoztatónkat végig olvasva megérlelődik Önökben az elhatározás, hogy nevelőszülőként, szeretnének velünk együtt dolgozni.

Előzmények

A Nevelőszülői Hálózat működtetésének szükségességét a Budapest, XX. kerületében gyermekvédelemben és a szociális ellátás területén dolgozó munkatársak saját munkájuk során tapasztalták. A Keresztény Advent Közösség és a Hazafelé Közhasznú Alapítvány közös összefogásával, valamint a Reménység Alapítvány anyagi, erkölcsi, szakmai támogatásával jött létre a “Hazafelé” Nevelőszülői Hálózat.

2012-ben a törvényi változások miatt a Keresztény Advent Közösség az „anyaegyháznak” a Hetednapi Adventista Egyháznak a Hazafelé Nevelőszülői Hálózat fenntartását és működtetését átadta.

A Hazafelé Nevelőszülői Hálózat 2002. október 1-vel kapta meg működési engedélyét. Az első gyermekek kihelyezésére 2002. decemberében került sor, azóta folyamatosan érkeznek a gyermekek a nevelőcsaládokhoz. Jelenleg 59 nevelőcsaládunk van, akik 179 gyermek ellátására képesek. Az igényeknek megfelelően további nevelőcsaládokat keresünk.

Ki lehet nevelőszülő?

A nevelőszülői jogviszonyt a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény és a Hazafelé Nevelőszülői Hálózat szakmai programja szabályozza, melyek szerint:

 • 24. életévét betöltötte,
 • büntetlen előéletű,
 • nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság és támogatott döntéshozatal hatálya alatt,
 • a gondozásába helyezett gyermeknél legalább 18, de legfeljebb 50 évvel idősebb (mely kitételtől a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony egyes kérdéseit szabályozó kormányrendeletben foglaltak szerint – a gyermek érdekében el lehet térni),
 • személyisége, egészségi állapota és körülményei alapján alkalmas a nála elhelyezett gyermek kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítására és a családjába történő visszakerülésének vagy örökbefogadásának támogatására, valamint a gyermek, fiatal felnőtt életkori szükségleteiből adódó feladatoknak az ellátására,
 •  a képesítési előírások körében
 • a) az Országos Képzési Jegyzékben szereplő nevelőszülő szakképesítéssel rendelkezik, vagy

b) az Országos Képzési Jegyzékben szereplő nevelőszülő szakképesítés „Befogadott gyermek ellátásának alapfeladatai” követelménymodul záróvizsgáját sikeresen letette, vagy a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló miniszteri rendeletben meghatározott nevelőszülői tanfolyamot eredményesen elvégezte és mindkét esetben vállalja, hogy a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya keretében a gondozásába kerülő első gyermek, fiatal felnőtt elhelyezésétől számított két éven belül

1. az Országos Képzési Jegyzékben szereplő nevelőszülő szakképesítést megszerzi, vagy

2. a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló miniszteri rendeletben meghatározott, a nevelőszülők számára szervezett központi oktatási programot eredményesen elvégzi.

 • nem állhat fenn vele szemben a Gyvt. 11/A § (8) bekezdés b) pontja szerinti kizáró okok egyike sem,
 • A nevelőszülővel egy háztartásban élő családtagjainak egészségi állapota, személyisége lehetővé teszi a nevelőszülői feladatok vállalását.
 • Állandó lakóhellyel rendelkezzen az ország bármely területén.
 • Lakáskörülményei alkalmasak legyenek a nevelőszülői feladatok ellátására: a gondozott gyermek számára száraz, világos, jól fűthető, mindennapi életvitelhez szükséges bútorzattal berendezett szobában tudjon elhelyezést biztosítani, a szülőktől elkülönítve, gyermekenként minimum 6 nm önálló élettér biztosításával.
 • A képzésbe csak olyan jelentkezők javasolhatók, akik a törvény által előírt alapvető személyi és tárgyi feltételekkel, biztonságos anyagi háttérrel, saját jövedelemmel rendelkeznek. A fenti feltételek teljesülését a hálózat vezetője/helyettese személyes látogatás alkalmával környezettanulmány formájában rögzíti. A környezettanulmány készítésekor csak az adott helyzet értékelhető, jövőbeli ígéretek nem képezhetik a nevelőszülő képzésbe lépés alapjait.
 • A leendő nevelőszülők pszichológiai vizsgálaton vesznek részt és a pszichológus a nevelőszülői feladatok végzésére alkalmasnak kell minősítse.

A veszélyeztetett gyermekek ellátásához, gondozásához különleges felkészültségre van szükség. Mindenkinek, aki e feladatra vállalkozik képesítést kell szereznie és hatóság által engedélyeztetni kell a tevékenységét. Lehet, hogy ez riasztóan hangzik, de a szakértői team mindenben az Ön segítségére lesz.

Azoknak a jelentkezőknek, akik az Országos Képzési Jegyzékben szereplő nevelőszülő szakképesítéssel nem rendelkeznek, a hálózat által szervezett 29/2003 (V.20.) ESZCSM rendelete szerinti képzésen kell részt vennie. A képzés két részből áll, a 28 órás döntés előkészítő programból – melynek ideje alatt a leendő nevelőszülők eldönthetik, hogy tudják-e vállalni a nevelőszülői feladatokat – másrészt a 32 órás nevelőszülői tanfolyamból, mely jogi, pedagógiai, egészségügyi és szociális ismereteket ad. A képzést a XVIII. kerületben és Erken szervezzük.

A képzést eredményesen elvégzett jelentkezők, a fent felsorolt dokumentumok becsatolása után a Pest Megyei Kormányhivataltól névre és lakásra szóló működési engedélyt kapnak. Az első gyermek kihelyezése a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatok javaslatára az illetékes Gyámhivatal határozata alapján történik.

A nevelőszülő feladatai

A befogadó szülők a helyi gyermekvédelmi rendszer tagjai, munkájuk ugyanolyan fontos, mint az egyéb szakembereké. Ők azáltal védelmezik a gyerekeket, hogy biztonságos és egészséges környezetet biztosítanak, feltétel nélküli pozitív támogatással. A gyermekeket gondozzák, nevelik, erősítik önbizalmukat, fejlesztik önértékelésüket, támogatják őket kulturális és vallási identitásukban. A befogadó szülők erősítik a családokat is hiszen támogatják a gyermekek és a vérszerinti család közötti kapcsolat tartást, elősegítik a tartós gondozás szervezését, amely vagy a gyerek vérszerinti családjába történő visszahelyezéshez vezet, vagy más egész életen át tartó biztonságos és gondoskodó kapcsolathoz.

A befogadó szülők szerepe, kötelességei, kompetenciái, amelyek segítenek a célok megvalósításában:

 • A nevelőszülő saját háztartásában gondoskodik a gyermek teljes körű ellátásáról. (Étkezés, ruházat, mentálhigiénés és egészségügyi ellátása, gondozása, nevelése, lakhatása.)
 • A nevelőszülő azokat a gyermekeket látja el, akik saját családjukban átmenetileg, vagy hosszabb távon ellátatlanok lennének.
 • A saját gyermeket is beleértve – legfeljebb 6 gyermek ellátásáról gondoskodhat.
 • A nevelőszülőt a nála elhelyezett gyermekekért díjazás illeti meg, a díjazás mértékét a Gyermekek Védelméről szóló törvény szabályozza.

Nevelőszülő díjazása (2024-ben):

A nevelőszülőt arra az időszakra, amíg a gyermeket a saját háztartásában neveli, nevelési  ellátmány illeti meg.

Nevelési ellátmány (gyermekenként):
55.000.- Ft / hó -átlagos szükséglet esetén
64.000.- Ft / hó -különleges szükséglet esetén

Ezen összegeket, valamint a gyermek után járó családi pótlékot, amit a nevelőszülő igényel meg, a gyermek megfelelő ellátására kell fordítani.

Nevelőszülő munkabére (2024-ben):

A nevelőszülőt tevékenységéért a foglalkoztatási jogviszony fennállásának időtartama alatt díjazás illeti meg. A nevelőszülő díjazása az alapdíjból, a kiegészítődíjból és a többletdíjból áll.

Alapdíj (minimálbér 30%-a): 80.040.- Ft.

Gyermekenként:
Kiegészítő díj (minimálbér 20%-a): 55.360.- Ft.
Többletdíj (minimálbér 7%-a): 18.680.- Ft.

A nevelőszülőt kizárólag az alapdíj illeti meg a gyermek, fiatal felnőtt kollégiumi, diákotthoni elhelyezésének időtartamára.

Budapest 2024. február 6.

Ócsai Tamás
elnök nevében eljáró

Szmolinka Éva
Hazafelé Nevelőszülői Hálózat
szakmai vezető